Điều khoản dịch vụ

Để sử dụng dịch vụ Game VN Hay, bạn phải đọc và tuân theo Điều khoản dịch vụ của Game VN Hay (sau đây gọi là “Điều khoản”). Vui lòng đảm bảo đọc kỹ và hiểu đầy đủ nội dung của từng điều khoản, đặc biệt là những điều khoản liên quan đến miễn trừ hoặc hạn chế trách nhiệm pháp lý, điều khoản về quyền tài phán, luật hiện hành và thỏa thuận riêng về việc cung cấp hoặc sử dụng một dịch vụ nhất định. Các điều khoản liên quan đến miễn trừ hoặc hạn chế hoặc trách nhiệm pháp lý và/hoặc những điều khoản liên quan đến các quyền và lợi ích chính của bạn có thể được gạch chân hoặc in đậm để bạn chú ý.

Trừ khi bạn đã đọc, hiểu đầy đủ và chấp nhận tất cả các điều khoản và điều kiện của Điều khoản, bạn không có quyền sử dụng các dịch vụ của Game VN Hay. Nếu bạn sử dụng các dịch vụ của Game VN Hayhoặc chấp nhận Điều khoản theo bất kỳ cách thức rõ ràng hay ngụ ý nào khác, bạn sẽ được coi là đã đọc và đồng ý tham gia Điều khoản. Điều khoản sẽ có hiệu lực pháp lý giữa bạn và Game VN Hayvà tạo thành một văn bản pháp lý ràng buộc cả hai bên. Nếu bạn dưới 18 tuổi (hoặc độ tuổi tối thiểu khác được xác định là người lớn trong phạm vi quyền hạn của bạn), vui lòng đọc Điều khoản cùng với (những) người giám hộ hợp pháp của bạn và chú ý kỹ các điều khoản liên quan đến trẻ vị thành niên.

1 Phạm vi

1.1 Điều khoản được ký kết giữa bạn (“Người dùng”) và Game VN Hayliên quan đến việc sử dụng dịch vụ Game VN Hay.

1.2 Các dịch vụ theo Điều khoản đề cập đến các dịch vụ liên quan đến trò chơi và các dịch vụ mạng khác mà Game VN Hay hiện đang cung cấp và có thể cung cấp cho bạn trong tương lai (“Dịch vụ”).

1.3 Điều khoản bao gồm Chính sách quyền riêng tư, cũng như các điều khoản riêng, quy tắc hoạt động và quy định quản lý cộng đồng, v.v. (sau đây được gọi chung là “Điều khoản riêng”) chi phối một dịch vụ Game VN Hay nhất định mà bạn đang sử dụng, sau khi được ban hành, sẽ là không thể tách rời với các Điều khoản và bạn cũng sẽ đọc và tuân theo. Nếu bạn sử dụng các dịch vụ liên quan đến bất kỳ Điều khoản riêng nào nói trên, điều đó sẽ được coi là bạn đã đồng ý chấp nhận và tuân theo Điều khoản riêng và các Điều khoản.

 1. Tài khoản Game VN Hay

2.1 Bạn có thể tạo tài khoản Game VN Hay để sử dụng các dịch vụ do Game VN Hay cung cấp. Ngoài ra, một số dịch vụ sẽ yêu cầu tài khoản Game VN Hay. Bạn phải chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ hành động nào được thực hiện bằng tài khoản Game VN Hay của mình, bao gồm cả việc thực hiện các biện pháp hợp lý để bảo vệ tính bảo mật của tài khoản của bạn.

2.2 Nếu thông tin bạn cung cấp trong quá trình đăng ký tài khoản Game VN Hay là không chính xác, sai sự thật hoặc chứa thông tin bất hợp pháp hoặc xấu, Game VN Hay có quyền từ chối yêu cầu đăng ký của bạn và chấm dứt các dịch vụ Game VN Hay cung cấp cho bạn. Nếu bạn có được tài khoản bằng cách cung cấp thông tin sai lệch hoặc thông tin đăng ký của bạn, ví dụ: ảnh hồ sơ và hồ sơ, v.v., chứa thông tin bất hợp pháp hoặc xấu, Game VN Hay có quyền thông báo cho bạn để chỉnh sửa trong một khoảng thời gian nhất định, đình chỉ hoặc hủy tài khoản của bạn cho phù hợp. Nếu bạn đã có được tài khoản bằng cách sử dụng danh tính của một bên khác mà không có sự cho phép của bên đó, bao gồm cả đơn vị liên kết hoặc người nổi tiếng, Game VN Hay có quyền hủy tài khoản và báo cáo với chính quyền địa phương hoặc cơ quan chức năng khác.

2.3 Bạn hiểu và đồng ý cung cấp thông tin đúng và chính xác để đăng ký tài khoản một cách kịp thời theo các chính sách và/hoặc quy định của địa phương. Xin nhắc lại, để bảo vệ tính bảo mật cho tài khoản của bạn, bạn có thể không thể sửa đổi thông tin ban đầu và danh tính được cung cấp trong quá trình đăng ký. Vui lòng cung cấp thông tin đó một cách cẩn thận.

2.4 Bạn hiểu và đồng ý rằng, ngoại trừ các quyền mà chủ sở hữu có liên quan được hưởng theo quy định của pháp luật, dữ liệu và hồ sơ được tạo khi bạn sử dụng tài khoản Game VN Hay , bao gồm nhưng không giới hạn ở tài khoản Game VN Hay , thông tin đăng nhập, hoạt động, hồ sơ mua hàng và các số liệu thống kê liên quan, v.v. sẽ thuộc về Game VN Hay . Trong trường hợp có tranh chấp, dữ liệu do Game VN Hay cung cấp sẽ được ưu tiên áp dụng.

2.5 Bất kể những điều đã nói ở trên, dữ liệu được tạo từ các dịch vụ riêng lẻ do bên thứ ba cung cấp, bao gồm nhưng không giới hạn ở thông tin đăng nhập dịch vụ, hoạt động, hồ sơ tiêu thụ, nhật ký sản phẩm khác và hồ sơ dịch vụ khách hàng, sẽ thuộc về bên thứ ba. Trong trường hợp có tranh chấp, dữ liệu do bên thứ ba cung cấp sẽ được ưu tiên áp dụng.

2.6 Game VN Hay nhắc nhở bạn giữ an toàn cho tài khoản Game VN Hay của mình. Khi bạn sử dụng xong, vui lòng thoát ra. Bạn phải chịu trách nhiệm nếu tài khoản của bạn bị mất do bảo quản không đúng cách.

2.7 Nếu bạn sử dụng tài khoản của bên thứ ba (ví dụ: Line, Google, Facebook, v.v.) để đăng nhập và sử dụng các dịch vụ do Game VN Hay cung cấp, bạn cũng có thể phải tuân thủ thỏa thuận hoặc các điều khoản bổ sung quản lý tài khoản của bên thứ ba và nhà điều hành tài khoản bên thứ ba có thể có quyền đình chỉ tài khoản của bạn.

2.8 Bạn phải hiểu rằng bạn phải giữ an toàn cho tài khoản Game VN Hay của mình và bạn không được tiết lộ tài khoản Game VN Hay của mình cho người khác hoặc chia sẻ tài khoản đó với người khác. Nếu tài khoản Game VN Hay của bạn kích hoạt hơn năm thiết bị trong một khoảng thời gian nhất định, bạn không thể tiếp tục kích hoạt trò chơi đã mua trên (các) thiết bị mới, nhưng điều đó sẽ không ngăn cản bạn tiếp tục sử dụng các dịch vụ khác do Game VN Hay cung cấp.

2.9 Nếu bạn sử dụng dịch vụ Game VN Hay thay mặt cho một tổ chức (ví dụ: công ty, tổ chức phi lợi nhuận hoặc tổ chức phi cá nhân khác), thì bạn phải xin giấy chứng nhận ủy quyền từ tổ chức đó và đại diện được ủy quyền của tổ chức đó cũng phải đồng ý tuân theo Điều khoản . Nếu thiệt hại gây ra cho Game VN Hay hoặc bên thứ ba, tổ chức sẽ bồi thường cho Game VN Hay hoặc bên thứ ba về những tổn thất đó.

2.10 Nếu bạn phát hiện ra ai đó đã sử dụng tài khoản của mình mà không có sự cho phép của bạn, bạn phải thông báo ngay cho Game VN Hay theo cách mà Game VN Hay yêu cầu và thông báo cho Game VN Hay về các biện pháp sẽ được thực hiện. Bạn phải cung cấp danh tính cá nhân hợp lệ của mình phù hợp với thông tin đăng ký của bạn trong thông báo. Sau khi nhận được yêu cầu của bạn và xác minh danh tính của bạn, Game VN Hay sẽ thực hiện các biện pháp (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc tạm dừng mọi hoạt động đăng nhập và sử dụng tài khoản, v.v.) phù hợp. Bất kỳ tổn thất nào gây ra cho bạn hoặc những người dùng khác do các biện pháp đó dựa trên yêu cầu của bạn sẽ do bạn chịu. Nếu bạn không cung cấp thông tin nhận dạng hợp lệ hoặc nội dung gửi của bạn không phù hợp với thông tin đăng ký của bạn, Game VN Hay có quyền từ chối yêu cầu của bạn và mọi tổn thất phát sinh từ đó sẽ do bạn tự chịu.

2.11 Bạn hiểu và đồng ý rằng tài khoản bạn tạo sẽ không vi phạm luật pháp và quy định trong khu vực tài phán của bạn và các quy tắc có liên quan của Game VN Hay , và bạn sẽ không hành động vi phạm trật tự công cộng và phong tục địa phương, cũng như không gây hại cho lợi ích công cộng. Thông tin đăng ký của bạn và thông tin cá nhân khác, ví dụ như tên tài khoản, hình đại diện và hồ sơ, v.v. không được chứa bất kỳ thông tin bất hợp pháp hoặc có hại nào. Bạn không được tạo tài khoản dưới tên của người khác (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc sử dụng gian lận tên, cỡ chữ và hình đại diện của bên khác, v.v.) mà không có sự đồng ý của họ, cũng như không được đăng ký tài khoản Game VN Hay một cách ác ý (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc thường xuyên đăng ký, đăng ký lô, v.v.).

 1. Bảo vệ thông tin cá nhân

3.1 Chính sách của Game VN Hay là bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Game VN Hay sẽ thu thập, sử dụng, lưu trữ và chia sẻ thông tin cá nhân của bạn theo Điều khoản và theo Chính sách quyền riêng tư. Nếu các điều khoản bảo vệ thông tin cá nhân của Điều khoản xung đột với các điều khoản trong Chính sách quyền riêng tư và Điều khoản không quy định rõ ràng về việc bảo vệ thông tin cá nhân thì Chính sách quyền riêng tư sẽ được ưu tiên áp dụng.

3.2 Game VN Hay sẽ sử dụng các công nghệ và quy trình bảo mật để thiết lập một hệ thống quản lý hoàn chỉnh nhằm bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi bị truy cập, sử dụng hoặc tiết lộ trái phép.

3.3 Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn vì những lý do pháp lý sau:

 • (1) Tuân thủ các luật và quy định hiện hành;
 • (2) Tuân thủ mọi bản án, quyết định của tòa án hoặc các thủ tục pháp lý khác;
 • (3) Tuân thủ các yêu cầu của các cơ quan chính phủ có liên quan hoặc các tổ chức được ủy quyền hợp pháp khác;
 • (4) Chúng tôi có lý do để tin rằng chúng tôi phải tuân thủ luật pháp, quy tắc và quy định có liên quan;
 • (5) Để tuân thủ các thỏa thuận dịch vụ hoặc chính sách quyền riêng tư có liên quan, bảo vệ lợi ích công cộng hoặc bảo vệ an toàn cá nhân và tài sản hoặc các lợi ích hợp pháp khác của Game VN Hay , khách hàng, chi nhánh của chúng tôi và những người dùng hoặc nhân viên khác hoặc cho các mục đích hợp lý khác.
 1. Dịch vụ Game VN Hay

4.1 Bạn hiểu và đồng ý rằng các dịch vụ của Game VN Hay được cung cấp nguyên trạng, sử dụng các công nghệ và điều kiện tốt nhất hiện tại. Game VN Hay sẽ cố gắng hết sức để cung cấp cho bạn các dịch vụ nhằm đảm bảo tính liên tục và bảo mật của chúng; tuy nhiên, Game VN Hay không thể thấy trước và ngăn chặn các rủi ro pháp lý, kỹ thuật và các rủi ro khác vào bất kỳ lúc nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc gián đoạn dịch vụ, mất dữ liệu cũng như các tổn thất và rủi ro khác có thể do nguyên nhân bất khả kháng, vi rút, ngựa thành Troy, hack, mất ổn định hệ thống, lỗi dịch vụ của bên thứ ba, hành động của chính phủ và các lý do khác.

4.2 Bạn phải hiểu rằng bạn cần chuẩn bị thiết bị đầu cuối có liên quan (ví dụ: máy tính, điện thoại di động hoặc thiết bị đầu cuối di động khác) để sử dụng dịch vụ Game VN Hay và chịu các chi phí phát sinh do đó (ví dụ: dịch vụ điện thoại và phí băng thông rộng, v.v.).

4.3 Bạn phải hiểu rằng nếu bạn chọn sử dụng dịch vụ Game VN Hay trên thiết bị di động, bạn sẽ không sử dụng khi bị phân tâm hoặc vi phạm luật và quy định về an toàn giao thông.

4.4 Bạn đồng ý và hiểu rằng Game VN Hay có thể gửi hoặc nhờ bên thứ ba gửi cho bạn quảng cáo hoặc thông tin khuyến mại (bao gồm thông tin thương mại và phi thương mại) khi cung cấp dịch vụ.

4.5 Game VN Hay có thể cung cấp cho bạn tùy chọn đóng thông tin quảng cáo một lần, nhưng bạn không được chặn hoặc lọc thông tin quảng cáo bất cứ lúc nào theo cách không được quy định trong Điều khoản hoặc không có sự đồng ý bằng văn bản của Game VN Hay .

4.6 Game VN Hay thực hiện các nghĩa vụ quảng cáo và khuyến mại có liên quan theo quy định của pháp luật. Bạn phải xác định tính xác thực của thông tin được quảng cáo và bạn phải chịu trách nhiệm về phán đoán của mình. Trừ khi được pháp luật quy định, Game VN Hay sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với các tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh từ các giao dịch mà bạn thực hiện thông qua thông tin quảng cáo đó hoặc thông tin do các nhà quảng cáo đó cung cấp.

4.7 Một số dịch vụ của Game VN Hay có tính phí. Nếu bạn sử dụng các dịch vụ như vậy, vui lòng tuân thủ các thỏa thuận hoặc quy định có liên quan. Nếu bạn không thanh toán đầy đủ và đúng hạn khoản phí đó, Game VN Hay có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt dịch vụ đó.

4.8 Game VN Hay có thể sửa đổi hoặc thay đổi tỷ lệ và phương thức thanh toán nếu cần. Game VN Hay cũng có thể bắt đầu tính phí đối với các dịch vụ miễn phí. Trước khi thực hiện các sửa đổi, thay đổi hoặc bắt đầu tính phí như vậy, Game VN Hay sẽ đưa ra thông báo hoặc thông báo trên màn hình dịch vụ có liên quan. Nếu bạn từ chối chấp nhận các sửa đổi, thay đổi hoặc nội dung trả phí đó, bạn sẽ ngừng sử dụng các dịch vụ đó.

4.9 Game VN Hay có thể nâng cấp, tối ưu hóa, thay đổi, gián đoạn, tạm dừng hoặc chấm dứt dịch vụ.

4.10 Bạn hiểu và đồng ý rằng Game VN Hay có quyền đưa ra quyết định liên quan đến chiến lược hoạt động của chính mình. Nếu Game VN Hay bị sáp nhập, phân chia, mua lại hoặc chuyển nhượng tàiGame VN Hay sản, Game VN Hay có thể chuyển nhượng các tài sản liên quan trong dịch vụ cho bên thứ ba; Game VN Hay cũng có thể có một bên thứ ba vận hành hoặc thực hiện một phần hoặc tất cả các dịch vụ theo Điều khoản sau khi thông báo trước cho bạn. Người được chuyển nhượng sẽ phải chịu sự thông báo của Game VN Hay .

4.11 Trong trường hợp xảy ra bất kỳ trường hợp nào sau đây, Game VN Hay có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt các dịch vụ được cung cấp cho bạn mà không cần thông báo:

 • (1) Theo luật, bạn phải cung cấp thông tin xác thực, nhưng thông tin cá nhân bạn cung cấp là không đúng sự thật hoặc không phù hợp với thông tin được cung cấp tại thời điểm đăng ký và bạn không cung cấp được bằng chứng hợp lý;
 • (2) Bạn đã vi phạm luật hoặc quy định có liên quan hoặc Điều khoản;
 • (3) Theo yêu cầu của pháp luật hoặc cơ quan có thẩm quyền;
 • (4) Vì lý do an toàn hoặc trong những trường hợp cần thiết khác.

4.12 Nếu Game VN Hay cung cấp cho bạn các dịch vụ trò chơi trả phí theo Điều khoản, bạn có quyền bắt đầu yêu cầu hoàn tiền cho bất kỳ trò chơi trả phí nào trong vòng 5 ngày kể từ ngày thanh toán và bạn phải cung cấp lý do cho việc đăng ký. Đối với các mục đích của Điều khoản, 5 ngày theo lịch có nghĩa là 120 giờ kể từ thời điểm thanh toán. Trước khi bắt đầu quy trình hoàn trả, bạn phải xóa trò chơi trả phí tương ứng một cách kịp thời.

4.13 Để bảo vệ quyền và lợi ích của bạn và ngăn ngừa rủi ro giao dịch (ví dụ: bán lại mã đổi thưởng cho một trò chơi không hợp lệ), bạn không thể đăng ký hoàn tiền bằng mã đổi thưởng trò chơi mà bạn đã mua hoặc có được.

4.14 Bạn chịu trách nhiệm sao lưu và lưu trữ dữ liệu được tạo ra từ dịch vụ. Nếu bất kỳ dịch vụ nào cung cấp cho bạn bị chấm dứt, Game VN Hay có thể xóa vĩnh viễn dữ liệu của bạn khỏi máy chủ, trừ khi luật pháp và quy định địa phương có quy định khác. Sau khi chấm dứt dịch vụ, Game VN Hay không có nghĩa vụ phải trả lại dữ liệu cho bạn.

4.15 Chúng tôi cung cấp nhiều tùy chọn Dịch vụ Game VN Hay . Một số tùy chọn Dịch vụ Game VN Hay được cung cấp miễn phí, trong khi các tùy chọn khác, chẳng hạn như tư cách thành viên, gói khuyến mại, yêu cầu thanh toán trước khi có thể truy cập (“Đăng ký trả phí”).

 1. Dịch vụ dựa trên phần mềm

Một số dịch vụ của Game VN Hay có thể bao gồm phần mềm có thể tải xuống. Nếu bạn cần sử dụng các dịch vụ do phần mềm cung cấp, bạn cũng phải tuân theo những điều sau:

5.1 Bạn có thể cần tải xuống một phần mềm khi sử dụng dịch vụ và trong trường hợp này, Game VN Hay sẽ cấp cho bạn giấy phép cá nhân, không thể chuyển nhượng và không độc quyền. Bạn chỉ có thể sử dụng phần mềm để truy cập hoặc sử dụng các dịch vụ.

5.2 Để cải thiện trải nghiệm của bạn, đảm bảo tính bảo mật của dịch vụ và tính nhất quán của các chức năng của sản phẩm, Game VN Hay có thể cập nhật phần mềm. Bạn nên cập nhật phần mềm lên phiên bản mới nhất; nếu không thì Game VN Hay không đảm bảo việc sử dụng bình thường của nó.

5.3 Game VN Hay có thể phát triển các phiên bản phần mềm khác nhau cho các thiết bị đầu cuối khác nhau. Bạn sẽ chọn phiên bản phù hợp để cài đặt. Bạn có thể lấy phần mềm trực tiếp từ trang web Game VN Hay hoặc từ bên thứ ba được Game VN Hay ủy quyền. Nếu bạn lấy phần mềm hoặc chương trình cài đặt có cùng tên với phần mềm từ bên thứ ba không được Game VN Hay ủy quyền, Game VN Hay không thể đảm bảo rằng phần mềm có thể được sử dụng bình thường và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào gây ra cho bạn.

5.4 Trừ khi có sự chấp thuận bằng văn bản của Game VN Hay , bạn không được:

(1) Xóa thông tin bản quyền khỏi phần mềm và các bản sao của nó; hoặc

(2) Thiết kế ngược, dịch ngược, phân tách hoặc cố gắng xác định mã nguồn của phần mềm; hoặc

(3) Sử dụng, cho thuê, cho mượn, sao chép, sửa đổi, liên kết, sao chép, biên dịch, xuất bản, phát hành hoặc tạo các trang web phản chiếu cho nội dung có quyền sở hữu trí tuệ thuộc sở hữu của Game VN Hay ;

(4) Sao chép, sửa đổi, thêm, xóa, gắn kết hoặc tạo bất kỳ sản phẩm phái sinh nào của phần mềm hoặc dữ liệu được phát hành vào bất kỳ bộ nhớ đầu cuối nào trong quá trình vận hành phần mềm, dữ liệu được giao tiếp giữa máy khách và máy chủ trong quá trình vận hành phần mềm và hệ thống dữ liệu cần thiết để phần mềm hoạt động, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc sử dụng plug-in, tiện ích bổ sung hoặc phần mềm truy cập dịch vụ/công cụ của bên thứ ba và các hệ thống có liên quan không được Game VN Hay ủy quyền;

(5) Sửa đổi hoặc làm sai lệch hướng dẫn hoặc dữ liệu trong quá trình vận hành phần mềm, thêm, xóa hoặc thay đổi chức năng hoặc hiệu suất của phần mềm, hoặc vận hành hoặc phân phối phần mềm hoặc phương pháp cho các mục đích trên, bất kể những hành động này có nhằm mục đích thương mại hay không;

(6) Đăng nhập hoặc sử dụng phần mềm và dịch vụ Game VN Hay với, hoặc sản xuất, xuất bản hoặc công khai phần mềm, trình cắm, tiện ích bổ sung hoặc hệ thống của bên thứ ba không được Game VN Hay phát triển hoặc ủy quyền.

 1. Dịch vụ cá nhân

6.1 Để cung cấp cho bạn dịch vụ chất lượng, toàn diện, Game VN Hay có thể cung cấp cho bạn các dịch vụ riêng lẻ khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở các chương trình phát sóng trực tiếp, trò chơi trên đám mây, trình tăng tốc Game VN Hay và video. Bạn có quyền quyết định có sử dụng chúng hay không.

6.2 Các dịch vụ riêng lẻ nói trên có thể phải tuân theo một thỏa thuận riêng. Trừ khi bạn đã đọc, hiểu và chấp nhận đầy đủ tất cả các điều khoản và điều kiện của thỏa thuận riêng, bạn không có quyền sử dụng một số dịch vụ riêng lẻ do Game VN Hay cung cấp.

6.3 Một số dịch vụ của Game VN Hay cho phép bạn truy cập nội dung của các cá nhân hoặc tổ chức khác. Trừ khi được pháp luật cho phép, bạn không được sử dụng nội dung đó mà không có sự cho phép của họ. Quan điểm được thể hiện bởi các cá nhân hoặc tổ chức khác trong nội dung của họ là quan điểm cá nhân hoặc tổ chức của họ và không đại diện cho quan điểm của Game VN Hay .

6.4 Khi bạn sử dụng các sản phẩm hoặc dịch vụ do bên thứ ba cung cấp trên nền tảng Game VN Hay , bạn phải tuân thủ thỏa thuận người dùng đã ký kết với bên thứ ba ngoài Điều khoản. Game VN Hay và bên thứ ba sẽ chịu trách nhiệm tương ứng đối với bất kỳ tranh chấp nào trong phạm vi được pháp luật quy định hoặc theo thỏa thuận của cả hai bên.

 1. Quyền và Nghĩa vụ của Bạn

7.1 Trừ khi có thỏa thuận khác với Game VN Hay , bạn đồng ý rằng các dịch vụ theo Điều khoản chỉ dành cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại của bạn.

7.2 Bạn sẽ sử dụng các dịch vụ theo cách được Game VN Hay xác định hoặc phê duyệt. Các quyền có sẵn cho bạn theo Điều khoản sẽ không được chuyển nhượng.

7.3 Bạn không được sử dụng bất kỳ công cụ bổ trợ, tiện ích bổ sung hoặc công cụ của bên thứ ba nào không được Game VN Hay ủy quyền để can thiệp, phá hủy, sửa đổi hoặc gây ảnh hưởng khác đến các dịch vụ theo Điều khoản.

7.4 Bạn không được sử dụng hoặc nhắm mục tiêu các dịch vụ liên quan đến Game VN Hay để thực hiện hành vi gây nguy hiểm cho tính bảo mật của mạng máy tính của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn ở:

 • (1) Xâm nhập hoặc can thiệp vào mạng của bên thứ ba hoặc đánh cắp dữ liệu mạng, v.v.;
 • (2) Cung cấp các chương trình hoặc công cụ được sử dụng đặc biệt để xâm nhập hoặc can thiệp vào mạng và các biện pháp bảo vệ, đồng thời đánh cắp dữ liệu mạng;
 • (3) Cung cấp hỗ trợ, ví dụ: hỗ trợ kỹ thuật, quảng cáo và thanh toán thanh toán, v.v. cho những người khác đang cố tình gây nguy hiểm cho mạng;
 • (4) Sử dụng dữ liệu trái phép hoặc truy cập máy chủ/tài khoản trái phép;
 • (5) Truy cập mạng máy tính công cộng hoặc hệ thống máy tính của bên thứ ba mà không được phép và xóa, sửa đổi hoặc thêm thông tin được lưu trữ;
 • (6) Cố gắng thăm dò, quét hoặc kiểm tra các điểm yếu của hệ thống hoặc mạng Game VN Hay hoặc thực hiện các hành động khác để phá hoại an ninh mạng mà không được phép;
 • (7) Cố gắng can thiệp hoặc phá vỡ hệ thống hoặc trang web Game VN Hay , cố ý phát tán các chương trình độc hại hoặc vi rút hoặc thực hiện các hành động khác để phá vỡ hoặc can thiệp vào các dịch vụ thông tin mạng;
 • (8) Giả mạo tên hoặc một phần tên gói dữ liệu TCP/IP;
 • (9) Kỹ thuật đảo ngược, dịch ngược hoặc phân tách Game VN Hay và các dịch vụ của Game VN Hay hoặc cố gắng xác định mã nguồn của hệ thống hoặc trang web Game VN Hay ;
 • (10) Đăng ký tài khoản Game VN Hay hoặc tài khoản dịch vụ liên quan một cách ác ý, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc đăng ký tài khoản thường xuyên hoặc theo đợt; và/hoặc
 • (11) Vi phạm pháp luật và các quy định, Điều khoản, quy tắc của Game VN Hay hoặc tham gia vào các hành vi khác xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người khác.

7.5 Nếu Game VN Hay có lý do để tin rằng hành vi của bạn đang hoặc có thể vi phạm những điều đã nói ở trên, Game VN Hay có thể thực hiện hành động theo quyết định riêng của mình, có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt Dịch vụ mà không cần thông báo trước và truy cứu trách nhiệm pháp lý.

7.6 Khi bạn sử dụng Dịch vụ Game VN Hay , bạn hứa sẽ tuân thủ luật pháp và quy định của địa phương và bạn không được sử dụng dịch vụ để tham gia vào hoạt động bất hợp pháp, bao gồm nhưng không giới hạn ở:

 • (1) Xuất bản (i) bất kỳ thông tin nào bạn không được phép xuất bản khi chưa được phép, hoặc không có quyền hoặc được chấp thuận để đăng, hoặc (ii) bất kỳ thông tin nào vi phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba nào;
 • (2) Xuất bản nội dung gây khó chịu, bất hợp pháp, lừa đảo, không chính xác hoặc có hại;
 • (3) Xuất bản thông tin cá nhân, riêng tư hoặc bí mật thuộc về bên thứ ba;
 • (4) Yêu cầu trẻ vị thành niên cung cấp thông tin cá nhân;
 • (5) Mạo danh hoặc giả mạo kết nối với người hoặc tổ chức khác;
 • (6) Xuất bản hoặc truyền thư rác, bao gồm nhưng không giới hạn ở quảng cáo, tài liệu quảng cáo hoặc thông báo không được yêu cầu hoặc trái phép;
 • (7) Xuất bản, sửa đổi hoặc xóa xếp hạng hoặc nhận xét để đổi lấy bất kỳ hình thức thù lao hoặc phần thưởng nào;
 • (8) Xuất bản xếp hạng hoặc nhận xét sai lệch;
 • (9) Lập kế hoạch hoặc tham gia vào bất kỳ hoạt động bất hợp pháp, gian lận hoặc thao túng nào;
 • (10) Các hành vi khác bị cấm theo Điều khoản; và/hoặc
 • (11) Các hành vi khác bị pháp luật và quy định nghiêm cấm.

7.7 Nếu bạn đã vi phạm các quy định của điều khoản này, các cơ quan hoặc tổ chức nhà nước có liên quan có thể gửi khiếu nại chống lại bạn, đưa ra các khoản tiền phạt hoặc các biện pháp trừng phạt khác và yêu cầu sự hỗ trợ của Game VN Hay . Bạn sẽ bồi thường cho bất kỳ thiệt hại nào gây ra và Game VN Hay sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào.

7.8 Nếu Game VN Hay phát hiện hoặc được thông báo rằng thông tin bạn đã đăng hoặc xuất bản vi phạm điều khoản này, Game VN Hay có quyền đưa ra quyết định theo quyết định riêng của mình và thực hiện các biện pháp kỹ thuật để xóa, chặn hoặc ngắt kết nối các liên kết có liên quan đến thông tin. Trong khi đó, Game VN Hay có quyền thực hiện các biện pháp thích hợp, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc đình chỉ hoặc chấm dứt dịch vụ, hạn chế, đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản Game VN Hay của bạn và xem xét các trách nhiệm pháp lý.

7.9 Nếu bạn vi phạm điều này và gây thiệt hại cho bất kỳ bên thứ ba nào, bạn sẽ tự chịu trách nhiệm; nếu Game VN Hay bị tổn thất do hậu quả, bạn cũng phải bồi thường cho Game VN Hay (bao gồm nhưng không giới hạn ở các thiệt hại về tài sản, thiệt hại về uy tín, phí pháp lý, phí luật sư, phí công chứng, phí vận chuyển và các chi phí hợp lý khác).

7.10 Khi sử dụng bất kỳ dịch vụ Game VN Hay nào, bạn phải tuân thủ luật pháp và quy định của địa phương cũng như tôn trọng đạo đức và phong tục địa phương. nếu bạn bị phát hiện vi phạm bất kỳ luật pháp, quy định, đạo đức hoặc phong tục địa phương nào, bạn sẽ tự chịu trách nhiệm.

7.11 Bạn không được liên quan Game VN Hay vào bất kỳ sự cố chính trị hoặc công cộng nào khi bạn sử dụng bất kỳ dịch vụ nào dưới đây; nếu không thì Game VN Hay có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt dịch vụ đó được cung cấp cho bạn.

7.12 Bạn sẽ tự chịu trách nhiệm về mọi nội dung (bao gồm nhưng không giới hạn ở các trang web, văn bản, hình ảnh, âm thanh, video và đồ họa) mà bạn gửi hoặc đăng qua dịch vụ.

7.13 Nội dung bạn gửi, đăng phải có nguồn hợp pháp. Bạn sẽ sở hữu nội dung hoặc đã được ủy quyền bởi chủ sở hữu của nó.

7.14 Nếu Game VN Hay nhận được thông báo từ chủ sở hữu tuyên bố rằng nội dung bạn đã gửi hoặc đăng vi phạm quyền của họ, thì bạn đồng ý rằng Game VN Hay có quyền thực hiện các biện pháp theo quyết định riêng của mình, chẳng hạn bằng cách xóa, chặn hoặc ngắt kết nối các liên kết có liên quan đến nội dung đó. nội dung.

7.15 Việc bạn sử dụng dịch vụ này sẽ không vi phạm luật pháp và quy định của địa phương cũng như không xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của bất kỳ bên thứ ba nào. Bạn hiểu và đồng ý rằng nếu bạn bị khiếu nại vi phạm bởi bên thứ ba hoặc bạn gửi khiếu nại đó chống lại bên thứ ba, Game VN Hay có quyền thông báo cho các bên khác trong tranh chấp đó hoặc cơ quan giải quyết tranh chấp của bên thứ ba đó. thông tin về chủ thể, thông tin liên hệ, nội dung vụ việc tranh chấp nhằm đẩy nhanh việc giải quyết tranh chấp, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp.

 1. Trẻ vị thành niên

8.1 Đối với việc bảo vệ quyền riêng tư của trẻ vị thành niên, Game VN Hay sẽ tuân theo Chính sách quyền riêng tư. Nếu bạn dưới 18 tuổi (hoặc độ tuổi tối thiểu khác được xác định là người lớn trong phạm vi quyền hạn của bạn), bạn phải đọc Điều khoản và sử dụng dịch vụ dưới sự giám sát và hướng dẫn của người giám hộ hợp pháp của bạn.

8.2 Trẻ vị thành niên được coi là đặc biệt dễ bị người khác lợi dụng và nghiện thế giới ảo. Do đó, trẻ vị thành niên phải tuân thủ những lưu ý sau khi sử dụng dịch vụ:

 • (1) Nhận biết sự khác biệt giữa thế giới ảo và thế giới thực, đồng thời tránh bị nghiện Internet;
 • (2) Thận trọng khi cung cấp thông tin cá nhân;
 • (3) Học cách sử dụng Internet một cách an toàn với sự giúp đỡ của người giám hộ hoặc giáo viên của bạn;
 • (4) Tránh gặp trực tiếp bạn bè trực tuyến.

8.3 Người giám hộ và trường học sẽ cung cấp hướng dẫn cho trẻ vị thành niên sử dụng dịch vụ. Đặc biệt, cha mẹ phải hết sức quan tâm đến con cái, giữ liên lạc tốt với con, hướng dẫn con những vấn đề an toàn cần lưu ý khi lên mạng.

 1. Quyền sở hữu trí tuệ

9.1 Quyền sở hữu trí tuệ đối với nội dung được tạo ra trong quá trình bạn sử dụng dịch vụ thuộc về bạn hoặc chủ sở hữu quyền có liên quan. Trừ khi được pháp luật quy định hoặc quy định khác, quyền sở hữu trí tuệ đối với nội dung và thông tin do Game VN Hay cung cấp trong các dịch vụ (bao gồm nhưng không giới hạn ở các trang web, văn bản, hình ảnh, âm thanh, video, biểu đồ, xếp hạng sản phẩm dựa trên đặc điểm riêng của Game VN Hay mô hình phân tích), cơ sở hạ tầng và nền tảng được sử dụng để cung cấp nội dung và thông tin nói trên (bao gồm nhưng không giới hạn ở phần mềm, trang web và ứng dụng), logo thương mại như “Game VN Hay ” và “Game VN Hay ” được sử dụng trong dịch vụ, hình ảnh thương mại, khẩu hiệu và văn bản, v.v., cũng như tất cả dữ liệu và tài liệu được tạo ra trong quá trình phát triển,

9.2 Bạn hiểu và đồng ý rằng nội dung (bao gồm nhưng không giới hạn ở văn bản, hình ảnh, video, âm thanh và hoạt ảnh) mà bạn tải lên, gửi, lưu trữ hoặc đăng khi bạn sử dụng dịch vụ là do bạn hoặc bạn đã được ủy quyền hợp pháp cho nội dung đó nội dung. Quyền sở hữu trí tuệ
trong và đối với bất kỳ nội dung nào bạn tải lên, gửi, lưu trữ hoặc đăng thông qua Game VN Hay thuộc về bạn hoặc chủ sở hữu bản quyền ban đầu và việc bạn tải lên, gửi, lưu trữ hoặc đăng sẽ không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ bên thứ ba nào hoặc các quyền hợp pháp khác. quyền. Nếu bất kỳ nội dung nào bạn đã tải lên hoặc đăng thông qua Game VN Hay là hành vi vi phạm như vậy, bạn sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

9.3 Bạn hiểu và đồng ý rằng Game VN Hay có quyền sử dụng nội dung bạn tải lên và đăng cho các sản phẩm và dịch vụ của Game VN Hay , bao gồm nhưng không giới hạn ở các trang web, phần mềm, thiết bị đầu cuối di động hoặc các dạng sản phẩm và ứng dụng khác. Trong khi đó, bạn có quyền chỉnh sửa, sửa đổi, điều chỉnh hoặc xóa nội dung đó. Khi bạn cung cấp nội dung như vậy, bạn cấp cho Game VN Hay giấy phép miễn phí trên toàn thế giới, cho phép Game VN Hay sửa đổi, sao chép, điều chỉnh, dịch, cấp phép con, biên dịch, sản xuất các tác phẩm phái sinh, xuất bản, thực hiện và hiển thị nội dung đó. Sự ủy quyền nói trên của bạn được cấp cho Game VN Hay sẽ không thay đổi quyền sở hữu nội dung đó và quyền sở hữu trí tuệ trong đó hoặc sau đó, cũng như không ngăn cản bạn thực hiện các quyền của mình đối với nội dung đã đăng.

9.4 Nếu một bên thứ ba in lại hoặc sao chép nội dung do người dùng đăng trên Game VN Hay đến một địa điểm bên ngoài Game VN Hay vì mục đích phi thương mại, tên tác giả gốc (hoặc tên tài khoản được tác giả gốc sử dụng trên Game VN Hay ) sẽ được chỉ định trong vị trí nổi bật ở phần đầu của phần chính của tác phẩm, cung cấp liên kết gốc và ghi chú “Đã đăng trên Game VN Hay ” và không được sửa đổi hay diễn giải nội dung. Nếu nội dung yêu cầu sửa đổi hoặc được sử dụng cho mục đích thương mại, bên thứ ba sẽ có sự cho phép riêng từ người dùng và sử dụng nội dung theo cách do người dùng xác định.

9.5 Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ trong và đối với nội dung như đã đề cập ở trên và bất kỳ nội dung nào khác có trong dịch vụ đều được pháp luật bảo vệ.

9.6 Bạn thừa nhận và đồng ý cho phép Game VN Hay hành động dưới danh nghĩa của bạn hoặc bởi bên thứ ba do bạn chỉ định chống lại bất kỳ hành vi xâm phạm nào đối với nội dung (bao gồm cả các sản phẩm phái sinh của nó) mà bạn đã tải lên, gửi, lưu trữ hoặc đăng và nhận được khoản bồi thường đầy đủ cho việc đó. Các hành động nói trên bao gồm nhưng không giới hạn ở việc giám sát các hành vi vi phạm, gửi thông báo khiếu nại và nộp đơn kiện hoặc phân xử, trung gian và hòa giải. Game VN Hay có quyền đưa ra và thực hiện các quyết định theo quyết định riêng của mình.

9.7 Nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Game VN Hay , bạn sẽ không, cũng như không ủy quyền, cho phép hoặc giúp đỡ bất kỳ bên thứ ba nào, thực hiện các biện pháp sau đối với Game VN Hay và thông tin trong các dịch vụ liên quan:

 • (1) Sao chép, đọc và sử dụng thông tin của Game VN Hay và dịch vụ liên quan cho mục đích thương mại, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc công khai hoặc tăng lượt đọc hoặc lượt xem;
 • (2) Hiển thị thông tin của Game VN Hay và các dịch vụ liên quan trên các kênh khác ngoài trang nguồn của Game VN Hay và các dịch vụ liên quan sau khi thông tin đó được chỉnh sửa, sắp xếp và/hoặc sắp xếp trái phép;
 • (3) Hướng dẫn, chuyển nhượng hoặc chiếm đoạt lưu lượng và/hoặc thời gian đọc thông tin của Game VN Hay và các dịch vụ liên quan hoặc hỗ trợ bên thứ ba thực hiện việc này bằng cách sử dụng các phương pháp nhận dạng dưới mọi hình thức, bao gồm nhưng không giới hạn ở các dấu hiệu đặc biệt và mã số đặc biệt , vân vân.;
 • (4) Tham gia vào các hành vi khác nhằm lấy hoặc sử dụng bất hợp pháp thông tin của Game VN Hay và các dịch vụ liên quan.

9.8 Với sự đồng ý bằng văn bản của Game VN Hay , việc bạn chia sẻ và chuyển tiếp thông tin của Game VN Hay và các dịch vụ liên quan cũng phải tuân thủ các thông số kỹ thuật sau:

 • (1) Không bao giờ thay đổi các trang web nguồn của Game VN Hay và các dịch vụ liên quan dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở liên kết trang chủ của Game VN Hay và các dịch vụ liên quan và liên kết đến các hệ thống quảng cáo, cũng như không cản trở việc hiển thị các trang web nguồn của Game VN Hay và các dịch vụ liên quan – tức là chèn, cửa sổ bật lên, v.v.;
 • (2) Thực hiện các biện pháp an toàn, hiệu quả, nghiêm ngặt để ngăn thông tin của Game VN Hay và các dịch vụ liên quan bị các bên thứ ba mua lại bất hợp pháp theo bất kỳ cách nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở các trình thu thập dữ liệu;
 • (3) Không bao giờ sử dụng dữ liệu có liên quan cho các mục đích không được Game VN Hay cho phép bằng văn bản cho bất kỳ hình thức bán hàng hoặc sử dụng thương mại nào, cũng như không tiết lộ hoặc cung cấp dữ liệu đó cho bên thứ ba hoặc cho phép bên thứ ba sử dụng dữ liệu đó mà không có sự cho phép của Game VN Hay ;
 • (4) Việc chia sẻ, chuyển tiếp hoặc sao chép Game VN Hay và thông tin dịch vụ liên quan cho bên thứ ba phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn khác do Game VN Hay thiết lập cho mục đích này.
 1. Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

10.1 Bạn hiểu và đồng ý rằng Dịch vụ có thể bị gián đoạn do bất khả kháng hoặc rủi ro khác khi bạn sử dụng Dịch vụ. Đối với các mục đích của Điều khoản, “bất khả kháng” đề cập đến một sự kiện không thể lường trước, khắc phục hoặc tránh được và có ảnh hưởng đáng kể đến một bên hoặc cả hai bên theo đây, bao gồm nhưng không giới hạn ở thiên tai, ví dụ như lũ lụt, động đất, dịch bệnh và bão và các sự cố xã hội, ví dụ như chiến tranh, bạo loạn, hành động của chính phủ, v.v. Khi sự kiện như vậy xảy ra, Game VN Hay sẽ cố gắng hết sức để hợp tác trước với các tổ chức có liên quan để sửa chữa kịp thời, nhưng Game VN Hay sẽ được miễn trừ những tổn thất gây ra cho bạn bởi sự kiện đó trong phạm vi pháp luật cho phép.

10.2 Trong phạm vi được pháp luật cho phép, Game VN Hay sẽ không chịu trách nhiệm đối với việc gián đoạn hoặc lỗi dịch vụ do các trường hợp sau:

 • (1) Thiệt hại do vi-rút máy tính, ngựa thành Troy hoặc các chương trình độc hại khác hoặc hack;
 • (2) Lỗi thiết bị của bạn hoặc thiết bị, hệ thống, phần mềm, phần cứng và đường dây liên lạc của Game VN Hay ;
 • (3) Hoạt động không đúng của bạn;
 • (4) Việc bạn sử dụng dịch vụ theo cách không được Game VN Hay cho phép;
 • (5) Các trường hợp khác mà Game VN Hay không thể kiểm soát hoặc thấy trước một cách hợp lý.

10.3 Bạn hiểu và đồng ý rằng việc bạn sử dụng các dịch vụ sẽ khiến bạn gặp rủi ro do thông tin mạng hoặc hành vi của bên thứ ba gây ra và Game VN Hay sẽ không chịu trách nhiệm về tính xác thực, khả năng áp dụng và tính hợp pháp của bất kỳ thông tin bên thứ ba nào, cũng như các thiệt hại gây ra cho bạn do bị người khác xâm phạm. Những rủi ro như vậy bao gồm nhưng không giới hạn ở:

 • (1) Thông tin đe dọa ẩn danh hoặc giả danh, phỉ báng, xúc phạm hoặc bất hợp pháp từ những người khác;
 • (2) Bất kỳ thiệt hại về tâm lý hoặc thể chất và tổn thất tài chính nào gây ra hoặc có khả năng gây ra do gây hiểu nhầm, lừa dối hoặc các lý do khác do việc sử dụng các dịch vụ theo Điều khoản;
 • (3) Các rủi ro khác do thông tin mạng hoặc hành vi của bên thứ ba gây ra.

10.4 Các quyền có sẵn cho Game VN Hay theo Điều khoản để quản lý nội dung bất hợp pháp sẽ không cấu thành nghĩa vụ hoặc cam kết của Game VN Hay và Game VN Hay không thể đảm bảo rằng Game VN Hay có thể phát hiện hoặc giải quyết hợp lý mọi hành vi bất hợp pháp.

10.5 Trong mọi trường hợp, bạn không được dựa vào bất kỳ thông tin trực tuyến nào liên quan đến việc vay tiền, yêu cầu thông tin nhận dạng hoặc thông tin mạng liên quan đến tài sản cá nhân. Đối với bất kỳ điều gì liên quan đến tài sản cá nhân của bạn, vui lòng xác minh danh tính của bên kia và luôn chú ý đến các mẹo ngăn chặn gian lận của Game VN Hay .

10.6 Bạn hiểu và đồng ý rằng để đảm bảo tuân thủ luật pháp và quy định của địa phương, duy trì trật tự công cộng và thuần phong mỹ tục cũng như bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người khác, Game VN Hay sẽ nỗ lực hết sức để đánh giá nội dung do người dùng đăng dựa trên chỉ khiếu nại hoặc thông báo trong khả năng của mình, nhưng nó không đảm bảo phán quyết của Game VN Hay hoàn toàn phù hợp với phán quyết của cơ quan quản lý và tư pháp địa phương, đồng thời bạn đã hiểu và đồng ý gánh chịu hậu quả phát sinh từ đó.

 1. Thẩm quyền áp dụng Luật

11.1 Việc thi hành, hiệu quả, thực hiện, giải thích và giải quyết tranh chấp theo Điều khoản sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp Singapore (không bao gồm xung đột pháp luật).

11.2 Điều khoản được thực hiện tại Singapore.

11.3 Trong trường hợp có bất kỳ tranh chấp nào giữa bạn và Game VN Hay , tranh chấp đó sẽ được giải quyết trước tiên thông qua thương lượng thân thiện; nếu việc đàm phán đó không thành công, bạn đồng ý đưa tranh chấp ra Trung tâm Trọng tài Quốc tế Singapore để phân xử. Trọng tài sẽ được thực hiện bằng tiếng Anh.

 1. Linh tinh

12.1 Việc bạn sử dụng Dịch vụ Game VN Hay sẽ được coi là bạn đã đọc Điều khoản và đồng ý bị ràng buộc bởi Điều khoản.

12.2 Game VN Hay có quyền sửa đổi các điều khoản của Điều khoản khi cần thiết. Bạn có thể tìm thấy phiên bản mới nhất của Điều khoản trên các trang dịch vụ.

12.3 Nếu bạn tiếp tục sử dụng dịch vụ của Game VN Hay sau khi sửa đổi Điều khoản, bạn sẽ được coi là đã chấp nhận sửa đổi. Nếu bạn từ chối chấp nhận sửa đổi, bạn sẽ ngừng sử dụng phần mềm hoặc dịch vụ do Game VN Hay cung cấp.

12.4 Các tiêu đề của bài viết ở đây chỉ nhằm mục đích thuận tiện cho việc đọc và không thể được sử dụng để giải thích các Điều khoản.

12.5 Nếu bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản bị coi là không hợp lệ một phần hoặc không thể thực thi vì bất kỳ lý do gì, thì các điều khoản còn lại sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ và ràng buộc đối với cả hai bên.

12.6 Nếu bạn có bất kỳ nhận xét hoặc đề xuất nào về Điều khoản hoặc Dịch vụ dưới đây, bạn có thể liên hệ với Dịch vụ khách hàng của Game VN Hay để được hỗ trợ.

 1. Thanh toán & Hủy bỏ

13.1 Bạn có thể mua Đăng ký trả phí trực tiếp từ Game VN Hay hoặc thông qua bên thứ ba bằng cách trả trước phí đăng ký cộng với các khoản thuế áp dụng hàng tháng hoặc một số khoảng thời gian định kỳ khác được tiết lộ cho bạn trước khi mua. 13.2 Nếu bạn mua quyền truy cập vào Đăng ký trả phí thông qua bên thứ ba, các điều khoản và điều kiện riêng biệt với bên thứ ba đó có thể áp dụng cho việc bạn sử dụng Dịch vụ Game VN Hay ngoài các Điều khoản này. Vui lòng liên hệ với bên thứ ba về bất kỳ khoản hoàn trả nào hoặc để quản lý đăng ký của bạn.

13.3 Game VN Hay đôi khi có thể thực hiện các thay đổi đối với Đăng ký trả phí, bao gồm phí đăng ký định kỳ, Thời hạn trả trước (đối với các khoảng thời gian chưa thanh toán) hoặc Mã và sẽ thông báo trước cho bạn bất kỳ thay đổi nào về giá. Thay đổi giá sẽ có hiệu lực khi bắt đầu giai đoạn đăng ký tiếp theo sau ngày thay đổi giá và bằng cách tiếp tục sử dụng Dịch vụ Game VN Hay sau khi thay đổi giá có hiệu lực, bạn sẽ chấp nhận giá mới. Nếu bạn không đồng ý với thay đổi giá, bạn có thể từ chối thay đổi bằng cách hủy đăng ký Đăng ký trả phí hiện hành trước khi thay đổi giá có hiệu lực.

13.4 Thuế suất dựa trên tỷ lệ áp dụng tại thời điểm bạn tính phí hàng tháng. Những số tiền này có thể thay đổi theo thời gian với các yêu cầu về thuế địa phương ở quốc gia, tiểu bang, lãnh thổ, hạt hoặc thành phố của bạn. Mọi thay đổi về thuế suất sẽ được tự động áp dụng dựa trên thông tin tài khoản mà bạn cung cấp.

13.5 Ngoại trừ Đăng ký trả phí trong Thời gian trả trước, khoản thanh toán của bạn cho Game VN Hay hoặc bên thứ ba mà bạn đã mua Đăng ký trả phí sẽ tự động gia hạn vào cuối thời gian đăng ký hiện hành, trừ khi bạn hủy Đăng ký trả phí của mình trước khi kết thúc của thời gian đăng ký hiện tại. Liên hệ [email protected] hoặc bên thứ ba về cách hủy bỏ. Việc hủy bỏ sẽ có hiệu lực vào ngày sau ngày cuối cùng của thời hạn đăng ký hiện tại và bạn sẽ bị hạ cấp xuống phiên bản miễn phí của Dịch vụ Game VN Hay . Chúng tôi không hoàn lại tiền hoặc tín dụng cho bất kỳ khoảng thời gian đăng ký một phần nào, trừ khi được nêu rõ trong các Điều khoản này. (Kết thúc)